Regulamin sklepu internetowego vintagesounds.pl (zwanego dalej Sklepem)

  

Definicje pojęć używanych w regulaminie

Klient – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego vintagesounds.pl. Pojęcie to odpowiada określeniu Konsumenta w rozumieniu Ustawy

Sklep internetowy (Sklep) – sklep działający pod nazwą vintagesounds.pl używający domeny o nazwie www.vintagesounds.pl.

 Adres mailowy sklepu – adres mail@vintagesounds.pl

 Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego  vintagesounds.pl.

 Jest nim firma VINTAGE BOX Aleksander Olczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 729-181-50-92 z siedzibą w Chechle Drugim, ul. Podleśna 41, 95-082 Dobroń;

 Umowa - umowa kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,realizowana przez Sklep;

 Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. Dz.U.2014 poz. 827)

 Karta informacyjna – zbiór informacji dla klienta zgodny z wymogami Ustawy, zawierający: dane identyfikacyjne i teleadresowe Sprzedającego oraz informacje dotyczące procedury reklamacyjnej, a także zakresu i warunków gwarancji na sprzedawane towary. Integralną częścią pakietu jest pouczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy.

RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


   2. Zakup i wysyłka towarów

  Klient nabywa towar za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy będącego właścicielem Sklepu.

 Zakupu towarów oferowanych w Sklepie można dokonać:

 - przez stronę internetową www.vintagesounds.pl dokonując w nim rejestracji lub zamawiając towar bez rejestracji. Zachęcamy do rejestrowania się w sklepie, ponieważ upraszcza to procedurę kolejnych zakupów, umożliwia śledzenie stanu zamówień oraz wgląd w ich historią. Umożliwia także korzystanie z promocji dla stałych klientów;

 - składając zamówienie e-mailem na adres mail@vintagesounds.pl

 Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem poczty elektronicznej (e-mail) i numerem telefonu. Zamówienia zawierające nieprawidłowe dane  (błędny lub nieistniejący adres e-mail, brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

 Towary prezentowane na stronie sklepu, posiadające status dostępny  w większości przypadków są dostępne natychmiast. W sytuacjach w których konieczne jest sprowadzenie brakującego towaru, na karcie produktu widnieje informacja o przybliżonym czasie oczekiwania na towar. W przypadku nieznanej daty dostawy, towar otrzymuje status oczekiwanie na dostawę.

 W momencie złożenia zamówienia przez Klienta na wskazany przez Niego adres e-mail wysyłane jest przez Sklep potwierdzenie zakupu, zawierające specyfikację zakupionych towarów i kosztów dostawy oraz sposobu zapłaty ceny, a także wybrany przez klienta sposób dostawy. 

 Umowa z klientem zostaje zawarta z chwilą zapłaty przez niego ceny (uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub wpłaty gotówkowej przy odbiorze towaru). Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy stosowna informacją przesłaną na adres e-mail Klienta. 

 Zgodnie z wymogami Ustawy, sprzedający wysyła także na adres mailowy kupującego Kartę informacyjną (alternatywnie karta ta może być dostarczona Klientowi w formie wydruku wraz z zakupionym towarem). Po zakupie Klient otrzymuje również Kartę gwarancyjna produktu, umożliwiającą wszczęcie procedury reklamacyjnej w razie wystąpienia lub ujawnienia wad zakupionego produktu.

 Wysyłkę zamówionych pozycji zlecamy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty ceny przez Klienta.

 W przypadku wysyłki towaru „za pobraniem”, Klient ponosi dodatkową opłatę w wysokości 3,00zł brutto w stosunku do standardowych stawek podanych na stronie Sklepu.

 Towary zakupione poprzez Sklep internetowy wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Czas dostawy wynosi 24 godziny (w szczególnych przypadkach może się wydłużyć do 48h). Koszt przesyłki jest podawany w momencie skompletowania zamówienia.

W momencie odbioru przesyłki, należy bezwzględnie dokonać jej otwarcia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towarów należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody, który jest podstawą do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźnika oraz do uznania reklamacji przez sprzedającego.

 3. Ceny towarów

 Ceny towarów podawane w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz w euro. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie w dowolnym momencie. Ceną wiążącą dla obydwu stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta widnieje w Podsumowaniu zamówienia widocznym po skompletowaniu koszyka. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia.

 4. Wadliwe egzemplarze towaru. Reklamacje

 Klientowi przysługują prawa do reklamowania wadliwego towaru wynikające zarówno z rękojmi jak i gwarancji udzielonej na sprzedawany towar. Rękojmia przysługuje klientowi z mocy prawa i obejmuje wady fizyczne towaru. Jej okres wynosi 2 lata od daty otrzymania towaru. Gwarancja jest udzielana klientowi przez sklep poprzez wydanie wraz z towarem Karty gwarancyjnej i obowiązuje przez okres 2 lat od daty otrzymania towaru przez klienta.

 Jeżeli klient po otrzymaniu towaru stwierdzi istnienie wad towaru lub wady takie ujawnią się w trakcie eksploatacji zakupionego przedmiotu,  przysługuje mu prawo skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Zgodnie z uregulowaniami Nowej Ustawy Klient ma prawo wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku przedmiotu posiadającego wady:  może żądać  naprawy bądź wymiany zakupionego przedmiotu na inny, nie posiadający wad egzemplarz, a także  obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy.

 W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy sklepu, w którym należy opisać wad produktu i momentu ich wystąpienia oraz sprecyzować charakter żądania reklamacyjnego. Wadliwy towar należy odesłać na adres Sprzedającego, zgodny z jego danymi teleadresowymi. Towar należy odesłać w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, dołączając oryginał dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru. Informację o wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany przy zgłaszaniu reklamacji. Podstawy do reklamacji nie stanowią nieznaczne różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu. Różnice te mogą wynikać ustawień (parametrów) monitora Klienta oraz niedoskonałości prezentowanej grafiki.

 5. Czas trwania umowy. Prawo odstąpienia od umowy. Zwroty

 Umowa zawarta skutecznie przez Sklep z Klientem obowiązuje od daty jej zawarcia do chwili upłynięcia terminów gwarancji i rękojmi. Zgodnie z uregulowaniami Ustawy Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (Sklepu), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy). Odstąpienie od umowy  powinno mieć formę pisemną. Można go dokonać składając stosowne oświadczenie wg wzoru formularza dołączonego do karty informacyjnej:

 - listownie (listem poleconym) na adres siedziby Sprzedającego;

 - pocztą elektroniczną na adres mailowy Sklepu.

 Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar musi być dostarczony do Sklepu w stanie kompletnym i niepogorszonym (towar musi być w pełni sprawny i nie może nosić zewnętrznych śladów użytkowania - uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń, zadrapań itp.) wraz z oryginałem dowodu zakupu. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi konsument. Sklep zobowiązuje się do dokonania zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu nie więcej niż 14 dni  od momentu odstąpienia umowy przez klienta. Zwrot należności następuje na numer konta z którego dokonana została płatność za towar, chyba że konsument wskaże inaczej w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub za opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient  poda w oświadczeniu niepoprawny numer konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty,  lub też przekaże błędne dane osobowe (imię, nazwisko, adres).

 6. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Ochrona danych osobowych spełnia także wymagania RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest właściciel sklepu - firma Vintage Box Aleksander Olczyk, z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzeźnej 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy droga mailową (mail@vintagesounds.pl) lub telefoniczną +48 501 282 766.

Zakres zbieranych danych obejmuje wyłącznie informacje konieczne do zrealizowania zamówienia (w tym wystawienie dokumentu sprzedaży oraz karty informacyjnej/gwarancyjnej, dokonanie płatności przez klienta, wysyłka towaru) oraz obsługi posprzedażowej (realizacja reklamacji, czynności gwarancyjnych itd).

Dane te obejmują:

- imię i nazwisko klienta

- adres do wysyłki/adres do faktury (jeśli klient wybrał fakturę imienną jako rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup).

- adres mailowy

- numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie).

W ramach przetwarzania danych osobowych klienta - zewnętrzni usługodawcy na nasze zlecenie i na mocy odrębnych umów, wykonują dla nas usługi w zakresie - hostingu (przechowywanie danych na serwerach usługodawcy);

- wystawiania faktur (wyłącznie w przypadku, kiedy klient wybierze fakturę imienną jako dowód zakupu);

- realizacji dostawy towaru.

Usługodawcy ci mają siedziby na terenie Polski, a przetwarzanie powierzonych im danych spełnia standardy określone w niniejszej polityce prywatności w tym wymagania RODO.

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dodatkowych dostępnych w Sklepie.

Zebrane w bazie Sklepu dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej Umowy, tj. do momentu wyrejestrowania konta Klienta ze Sklepu lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres obowiązywania gwarancji na zakupiony produkt, przy czym wykorzystanie danych w tym okresie zostaje ograniczone do czynności związanych z obsługą gwarancyjną.

Klienci Sklepu mają prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji (poprzez panel klienta Sklepu);

- ich usunięcia: tzw. Prawo do bycia zapomnianym (przez panel klienta lub poprzez kontakt z Administratorem);

- ich przeniesienia, rozumianego jako prawo do ich przesłania innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe)

Dane osobowe klientów są zabezpieczone przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Stosujemy również odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, przede wszystkim poprzez stosowanie szyfrowanych połączeń SSL.

 7. Polityka plików cookies

 Pliki cookies – są to informacje (najczęściej w formie plików tekstowych), które serwer zapisuje na dysku komputera Klienta, dzięki czemu może on być rozpoznany przy ponownej wizycie. Pozwalają one Sklepowi na dostarczanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Klient ma jednak możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub wybrania opcji każdorazowego informowania o ich przesyłaniu w ustawieniach przeglądarki. Może to utrudniać korzystanie ze Sklepu, lecz nie uniemożliwia go. Informacje pochodzące z plików cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na personalną identyfikację użytkownika.

 8. Ograniczenia odpowiedzialności

 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta

 9. Postanowienia końcowe

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 _____________________________________________________________________________

   Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 24.05.2018, godz. 22.09

 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zakupy

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Newsletter

PayPal